Neurologinen fysioterapia

Työ- ja toimintakykyä kehittävää harjoittelua

Neurologinen fysioterapia on työ- ja toimintakykyä kehittävää harjoittelua keskus- ja/tai ääreishermoston sairauksista tai vammoista kuntoutuville. Sairaus voi olla synnynnäinen, onnettomuuden seurauksen syntynyt tai se voi puhjeta esimerkiksi lapsuudessa tai vasta aikuisiällä. Oireita ovat muun muassa erilaiset halvaukset, liike-, puhe- ja hahmottamishäiriöt, persoonallisuuden ja tunne-elämän muutokset, lihasheikkous ja muut motorisen säätelyn häiriöt kuten vapina ja tasapainohäiriöt, aistien ja muistintoimintahäiriöt, kiputilat ja uniongelmat.

Hoitomenetelmämme

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on ylläpitää tai parantaa kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukea selviytymistä päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella. Luomme tavoitteet ja teemme tiivistä yhteistyötä lähettävän tahon, lääkäreiden, kuntoutussuunnittelijoiden, omaisten ja apuvälineitä tarjoavien yritysten kanssa asiakkaan parhaaksi.

Terapian viitekehyksenä käytämme NDT, Bobath (Neurodevelopmental Treatment) – lähestymistapaa, joka ohjaa kuntoutujaa käyttämään arkielämässä mahdollisimman normaaleja liikemalleja ja pyrkii estämään poikkeavien, haitallisten liikemallien syntymistä. Lisäksi pyritään normalisoimaan herkistyneitä tai vaimentuneita  aistitoimintoja eri harjoitteiden avulla. 

Yhtä lailla käytämme terapiassa myös muita fysioterapian menetelmiä, kuten esimerkiksi manuaalista terapiaa, peiliterapiaa, kinesioteippausta, akupunktiota sekä fysikaalisia hoitoja.

Yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa arvioimme apuvälinetarvetta, ja olemme mukana valitsemassa ja sovittamassa kuntoutujan tarvitsemia, elämänlaatua ja itsenäisyyttä parantavia liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä.

Fysioterapia toteutuu joko kuntoutujan arjessa kotikäyntinä, meillä hoitolalla, lähiympäristön liikuntapaikoissa tai allasterapiana. Neurologisen fysioterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen yleensä KELA:n, vakuutusyhtiöiden ja sairaanhoitopiirin/kuntayhtymän maksusitoumuksella, mutta terapiaan voi hakeutua myös itsemaksaen.

Neurologisen fysioterapian asiakasryhmät:

  • Selkäydinvammojen ja ääreishermoston sairauksien jälkitilat
  • MS-tauti
  • Parkinson
  • ALS
  • Lihassairaudet
  • Aivotraumojen ja aivoverenkierron häiriöiden jälkitilat
  • Kehityksellinen hermoston häiriö tai sairaus kuten kehitysvammaisuus, CP tai meningomyelocele
  • Tapaturmien jälkitilat
  • Lasten fysioterapia
  • Reumaatikot