Lasten ja nuorten fysioterapia

Taitojen opettelua arkeen

Lasten ja nuorten fysioterapia on oma kuntoutuksen osa-alueensa, jossa tavoitteena on useimmiten uuden taidon oppiminen. Terapian kulmakivenä on lapsen liikkumisen havainnointi, lapsen normaalin psykomotorisen kehityksen ja sen muutosten tunteminen eri ikäkausina sekä vamman/sairauden aiheuttamat vaikutukset liikuntaelimistöön sekä asento- ja liikemalleihin.

Kohderyhmiä ovat esimerkiksi:

  • vauvat ja heidän motorisen kehityksen seuraaminen ja tukeminen
  • liikunta- tai kehitysvammaiset lapset ja nuoret
  • reumalapset
  • ryhtitutkimukset sekä skolioosin hoito
  • tuki- ja liikuntaelinongelmat
  • tapaturmien tai leikkausten jälkeinen kuntoutus
Lapset ja nuoret Rauman fysikaalinen hoitola

Terapiassa keskitytään erityisesti liikkumisen sekä toimintakyvyn taitojen opetteluun ja opittujen taitojen siirtämiseen arjen toimintoihin. Tavoitteet sovitaan yhdessä perheen ja lapsen kanssa. Jotta terapiasta olisi mahdollisimman paljon hyötyä, teemme tiivistä yhteistyötä myös päiväkodin, koulun ja muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen ja ammattilaisten kanssa.

Lapsen tai nuoren tarpeesta riippuen fysioterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi kasvun tukeminen sekä ohjaus, liikkeiden koordinaation ja tasapainon parantaminen, nivelten liikelaajuuksien ylläpitäminen tai lisääminen ja lihasvoiman vahvistaminen. Yhdessä lapsen kanssa voimme tehdä liikuntakokeiluja ja ohjata mielekkään harrastustoiminnan pariin. Lisäksi työhömme kuuluu apuvälinetarpeen arviointi ja käytön ohjaus. Terapiaa voidaan toteuttaa muun muassa lapsen kotona, päiväkodissa, koulussa, lähiliikuntapaikoissa tai meillä hoitolalla.

Leikin arviointi ja tukeminen ovat tärkeä osa lasten fysioterapiaa. Arvioinnissa seurataan lapsen spontaania leikkiä ja leikissä käytettyjen esineiden käyttöä, leikkisyyttä ja mielikuvitusta. Arvioinnin perusteella lapsen leikkiä voidaan ohjata ja tukea ja antaa vinkkejä lapsen lähipiirille. Terapian onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää, että lapsi on motivoitunut fysioterapiasta. Tämän takia terapiaa tehdäänkin lapsen ehdoilla ja leikin keinoin.

Lasten neurologisen fysioterapian toteutusta ohjaa NDT, Bobath (Neurodevelopmental Treatment)- lähestymistapa. Terapiassa analysoidaan ja tulkitaan yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. Lapsen liikkumista ja toimintaa pyritään ohjaamaan niin, että hänellä olisi mahdollisuus oppia ja käyttää päivittäisessä toiminnassa tarvittavia taitoja.

Lasten ja nuorten fysioterapia voi olla luonteeltaan myös ennaltaehkäisevää sekä ohjaavaa. Terapiaan voi tulla myös ilman lähetettä, esimerkiksi jos epäilet, että vauvan tai lapsen motoriikassa ja liikkumistaitojen kehityksessä on jotakin erityistä huomioitavaa. Terapiassa arvioidaan lapsen liikunnallisia taitoja ja valmiuksia ja niiden perusteella terapeutti ohjaa ja antaa vinkkejä, miten vanhemmat voivat tukea lapsensa kehitystä kotona muun muassa leikin avulla ja kantamisasennoilla. Usein yksipuoliset tavat käsitellä lasta tai liian varhaisessa vaiheessa käyttöön otetut liikkumisen välineet kuten hyppykiikut, kävelytuolit ja bumbo istuin ovat olleet yhteydessä lievään motorisen kehityksen viivästymiseen, liikemallien poikkeavuuteen tai vartalon puolieroihin. Yleinen syy hakeutua fysioterapiaan on myös kasvavan lapsen erilaiset kiputilat, kuten esimerkiksi ryhtivirheet, harrastuksista johtuvat kehon epätasaisen kuormituksen myötä tulevat kiputilat sekä kouluikäisen päänsärky.